Chat with us, powered by LiveChat

Điều Khoản & Điều Kiện

Điều khoản & Điều kiện – Sử dụng www.tradesto.com
Các điều khoản và điều kiện sau đây đóng vai trò như thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Tradesto Ltd. Khi truy cập vào bất kỳ phần nội dung nào trên website của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi. Tradesto.com bảo lưu quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản, theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo. Trách nhiệm của bạn là xem lại các Điều khoản thường xuyên để đảm bảo rằng việc sử dụng website và các dịch vụ của bạn luôn phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng.

Bất kỳ phần nào nói đến “Website”, “Dịch vụ” và “Chúng tôi” trong Điều khoản Sử dụng đều là để chỉ Tradesto.com và các dịch vụ được cung cấp. Nói đến “điều khoản” hàm ý các Điều khoản & Điều kiện này và nói đến “bạn”, “của bạn” hàm ý người truy cập và sử dụng website này và các dịch vụ của website.

Quyền sở hữu website và các vấn đề bản quyền

Toàn bộ nội dung trên website này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và nằm dưới sự điều hành của Tradesto Ltd, bên cấp phép sử dụng và bên cung cấp nội dung cho website. Phần nội dung này bao gồm nhưng không giới hạn ở logo, thiết kế, văn bản, đồ họa, dữ liệu giá cả, dữ liệu giao dịch, hình ảnh thông tin hiệu suất, tranh ảnh, hình ảnh động, âm thanh và các phần mềm, tất cả đều được bảo hộ theo luật bản quyền, bảo hộ thương hiệu và những luật khác có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, chúng tôi nghiêm cấm bạn sửa chữa, sao chép hoặc truyền phát lại bất kỳ nội dung nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu chúng.

Bạn đồng ý bồi thường Tradesto và các bên liên quan về bất kỳ tổn thất, chi phí và thiệt hại nào phát sinh do bạn lạm dụng, có hành vi sai trái hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào theo quy định trong thỏa thuận này.

Hành vi sử dụng Website bị nghiêm cấm

Chúng tôi nghiêm cấm người sử dụng website này tiến hành các hành vi sau đây:

  1. Chuyển, dẫn dòng hoặc cung cấp các tài liệu hoặc phần mềm có bản quyền, có đăng ký nhãn hiệu, được cấp bằng sáng chế hoặc có dấu chứng nhận dịch vụ mà không có sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu;
  2. Tạo, công bố, tải về, tải lên, phát tán bất kỳ nội dung bất hợp pháp, gây khó chịu, gây tổn hại, quấy rối, quấy nhiễu, đe dọa, lạm dụng, xảo trá, xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, phỉ báng, xâm hại quyền riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt hoặc miệt thị chủng tộc, sắc tộc;
  3. Tạo, gửi hoặc chuyển dữ liệu có hại, có chứa virus, hư hỏng, thông tin thị trường sai lệch hoặc gây nhầm lẫn hay bất kỳ thành phần gây hại nào khác;
  4. Xâm phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Tradesto trên website của chúng tôi hoặc liên kết của website;
  5. Sử dụng Dịch vụ liên quan đến các cuộc khảo sát, cuộc thi, đề án kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, tin nhắn rác hay bất kỳ số lượng tin nhắn trùng lặp, có số lượng lớn hoặc không mong muốn (dù có nội dung quảng cáo hay không).
  6. Sử dụng Dịch vụ để quảng cáo hoặc yêu cầu mua hay chào bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, hay để vận hành một doanh nghiệp hay một tổ chức thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản công khai của Tradesto.
  7. Truy cập hoặc can thiệp, theo bất kỳ cách nào, vào tài khoản hoặc hệ thống máy tính của người sử dụng khác trên website này mà không được phép của chủ sở hữu tài khoản.
  8. Lợi dụng trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào.
  9. Thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ email, thông qua website của chúng tôi.

Hạn chế trong nội dung cung cấp

Chỉ phục vụ cho mục đích thông tin và không phải là lời khuyên

Website này được sử dụng chỉ phục vụ cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như lời tư vấn hay lời khuyên tài chính theo bất kỳ dạng nào. Tradesto, nhân viên và các đại lý của mình không phải là nhà tư vấn đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên lời khuyên được đưa ra, hãy bảo đảm rằng bạn đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về độ chính xác và kịp thời của các thông tin. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân với việc bảo đảm rằng bất kỳ khoản đầu tư, hoặc chiến lược, hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào khác, là thích hợp và phù hợp với mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Tradesto Inc., nhân viên và các đại lý của mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thua lỗ nào mà bạn có thể phải chịu do những quyết định đầu tư mà bạn đưa ra. Xin lưu ý rằng bất kỳ kết quả thực hiện nào trước đây được nêu trên website này không phải là chỉ báo cho kết quả thực hiện trong tương lai. Vì không có sự bảo đảm nào, bạn chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có khả năng và sẵn sàng để thua lỗ.

Giới hạn trách nhiệm

Tradesto phấn đấu cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trên website của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng những thông tin cung cấp là không có lỗi, đầy đủ hay hiện hành. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền sửa đổi và cập nhật nội dung trên website của chúng tôi vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào đối với website này.

Bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng sử dụng Tradesto.com là trách nhiệm riêng của bạn và mang rủi ro của riêng bạn. Không tiết lộ mật khẩu, ID đăng nhập hoặc các phương pháp truy cập khác của bạn cho bất cứ ai không được ủy quyền hành động thay cho bạn. Tradesto và người sở hữu Tradesto sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do sự cố, do trừng phạt hoặc do hậu quả.

Chúng tôi không bảo đảm rằng dịch vụ của mình luôn an toàn, không có lỗi, kịp thời và không bị gián đoạn. Chúng tôi cũng không bảo đảm rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua sẽ đúng như kỳ vọng của bạn hoặc kết quả nhờ việc sử dụng các dịch vụ này sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy hay bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa.

Tradesto từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những hành động do việc sử dụng website của bạn và những hoạt động của bạn liên quan đến Dịch vụ.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không yêu cầu Tradesto chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thua lỗ, thiệt hại, trách nhiệm, tuyên bố đòi quyển, phán quyết, yêu cầu quyết toán, tiền phạt, chi phí và tổn phí (bao gồm các chi phí liên quan hợp lý, chi phí pháp lý, chi phí điều tra) thuộc bất kỳ dạng nào nhắm đến Tradesto phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn vi phạm các Điều khoản này, hoặc do vi phạm của bạn hoặc bất kỳ người sử dụng nào khác của các Dịch vụ này qua việc sử dụng máy tính hoặc danh tính của bạn, đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay quyền nào khác của bất kỳ người hoặc tổ chức nào. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản Dịch vụ của bạn.

Hạn chế truy cập/ Chấm dứt tài khoản

Tradesto bảo lưu quyền, theo ý mình, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó của bạn vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Trừ khi có một thỏa thuận riêng rẽ được thực hiện giữa bạn và Tradesto, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn khi bạn bị phát hiện vi phạm các điều khoản ở đây.

Thông báo điện tử

Chừng nào còn truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý và cho phép Tradesto gửi cho bạn các thông báo, tin nhắn, bản tin, thông tin, cập nhật hoặc bất kỳ tài liệu điện tử nào đến địa chỉ email được khai trong quá trình đăng ký sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập website của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý nhận bất kỳ thông báo điện tử nào, bạn cần ngừng việc sử dụng Dịch vụ của mình. Tuy nhiên, bạn có quyền lựa chọn hủy đăng ký nhận các bản tin hoặc tin nhắn.

Nếu bạn muốn ngừng chế độ đăng ký nhận bản tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Chính sách chống thư rác

Gửi thư rác là một hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể khiến tài khoản của bạn bị chấm dứt. Nếu bạn là nạn nhân của thư rác và làm dụng, xin vui lòng báo cáo đến [email protected] để Tradesto có thể đưa ra hành động tích cực.

Đường liên kết của Bên thứ ba

Trừ khi được quy định cụ thể, sự hiện diện của một liên kết thuộc bên thứ ba không biểu thị sự chứng thực của chúng tôi đối với website được liên kết này, bên tài trợ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà website đó cung cấp. Tradesto Ltd không chịu trách nhiệm về bất kỳ hình ảnh hoặc thay đổi các thông tin cập nhật nào được tìm thấy trong các website liên kết này. Việc sử dụng bất kỳ website liên kết nào là rủi ro của riêng bạn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào liên quan các Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.