Chat with us, powered by LiveChat

Ký Quỹ Và Rút Quỹ

Điện chuyển khoản ngân hàng

Điện chuyển khoản ngân hàng được thực hiện bằng phương tiện điện tử từ một tài khoản ngân hàng đến một tài khoản khác.

Điện chuyển khoản ngân hàng - Kỹ quỹ

Mức ký quỹ tối thiểu: 25 USD

Điện chuyển khoản ngân hàng - Rút quỹ

Mức rút quỹ tối thiểu: 100 USD

Phương pháp Thanh toán Thời gian Ký quỹ Rút quỹ Phí Ký quỹ Phí Rút quỹ
2-6 ngày làm việc *Không áp dụng Do khách hàng chịu
1 ngày làm việc N/A 2% Không áp dụng
1 ngày làm việc Không áp dụng 0.5% + 0.5%*
1 ngày làm việc N/A Không áp dụng 3 USD
1-3 ngày làm việc N/A 1% Do khách hàng chịu
Ngay lập tức N/A 3.4% Không
Ngay lập tức N/A 2.5% Không
Ngay lập tức N/A 1.8% Không
NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.