Chat with us, powered by LiveChat

นโนบายจัดการคำสั่ง TRADESTO

บทนำ

TRADESTO มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าของเราอย่างเป็นธรรมด้วยการจัดการคำสั่งตามความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ดังนั้น TRADESTO จึงได้นำ นโยบายจัดการคำสั่ง มาใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘นโยบาย’) มีวัตถุประสงค์เพื่อการได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการคำสั่งและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการเครื่องมือทางการเงินของ TRADESTO

ขอบเขตและการนำไปใช้

TRADESTO จะคอยทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงเมื่อมีการจัดการธุรกรรมให้กับลูกค้า นโยบายจะนำไปใช้เมื่อใดก็ตามที่ TRADESTO มีการจัดการธุรกรรมในนามของลูกค้ามืออาชีพและลูกค้าปลีก

TRADESTO จะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าตามที่กำหนดโดยนโยบาย ซึ่งจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ อาทิ ขนาดของคำสั่ง สภาพคล่องของตลาดพื้นฐาน และลำดับความสำคัญของลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม TRADESTO ไม่รับรองว่าการจัดการตามราคาของเราจะดีกว่าราคาจากที่อื่นๆ

การยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงของลูกค้าจะถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขในนโยบายจัดการคำสั่ง TRADESTO เช่นกัน

คุณสมบัติการจัดการที่ดีที่สุดและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

ราคา

TRADESTO ได้รับฟีดราคาจากกลุ่มผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้นนำของโลกเพื่อรับรองว่าลูกค้าของเราจะได้รับการเสนอราคาที่เป็นไปได้และดีที่สุด คำสั่งซื้อขายที่ยอมรับโดย TRADESTO จะถูกจัดการตามราคาที่ลูกค้าร้องขอโดยไม่มีราคาอื่นๆ หากไม่มี “การไหลของราคา” และราคาที่ต้องการยังคงมีอยู่

ค่าใช้จ่าย

การเปิดตำแหน่งในเครื่องมือทางการเงินบางประเภทที่ให้บริการโดย TRADESTO อาจเรียกร้องให้ลูกค้าชำระค่าคอมมิชชั่นและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกอธิบายไว้ในเงื่อนไขของธุรกิจ

สภาพคล่อง

คำสั่งทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมาให้ TRADESTO จะได้รับการพิจารณาตามขนาด ซึ่งขนาดขั้นต่ำของคำสั่งคือจำนวน 1000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน แม้ว่าจะไม่มีขนาดสูงสุดของคำสั่งที่ลูกค้าสามารถส่งมาได้ TRADESTO ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งถ้าขนาดที่ร้องขอมีขนาดใหญ่กว่าที่ TRADESTO จะสามารถซื้อขายในตลาดพื้นฐานได้ในราคาที่ร้องขอมาที่ราคาเฉพาะจุดของเวลา TRADESTO อาจมีการเสนอสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัท

ความเร็วและความน่าจะเป็นของการจัดการ

TRADESTO จะทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับทุกคำสั่งที่ส่งโดยลูกค้า TRADESTO มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเร็วในการจัดงานที่ดีที่สุด และพัฒนาปรับปรุงภายในข้อจำกัดของเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่งทั้งหมดจะได้รับการจัดการในราคาที่ร้องขอภายในไม่กี่วินาทีภายใต้สถานการณ์ที่ปกติ แต่หากไม่มีราคาที่ร้องขอในตลาด คำสั่งก็จะไม่ได้รับการจัดการ อย่างไรก็ตามการใช้รูปแบบใดๆ ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรหรือล่าช้าของลูกค้าอาจส่งผลให้การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของเราขัดข้องและ/หรือล่าช้า

ในบางสถานการณ์ที่เกิดจากความเร็วของการเชื่อมต่อที่แย่ ความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติ หรือในกรณีของการจัดการของราคาที่เสนอไปหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง TRADESTO อาจปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าถ้าหากราคาที่ลูกค้าร้องขอไม่มีในราคาตลาดที่ TRADESTO ได้รับ อินเตอร์เน็ต ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ และข้อผิดพลาดในฟีดราคาอาจทำให้ราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ตรงกันกับราคาตลาด แนวคิดของการเก็งกำไรแฝงหรือการใช้ประโยชน์จากความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตจะไม่เกิดขึ้นในตลาด OTC ที่ลูกค้ากำลังซื้อขายโดยตรงจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง บริษัทไม่อนุญาตให้มีการเก็งกำไรบนแพลตฟอร์มเทรดดิ้ง การทำธุรกรรมที่ต้องพึ่งพาโอกาสในการเก็งกำไรราคาแอบแฝงจะถูกยกเลิกโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ “วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การรวมกลุ่ม

คำสั่งของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TRADESTO ในการรวม/แยกกับ คำสั่งของ TRADESTO คำสั่งของบริษัทร่วมใดๆ ของ TRADESTO และ/หรือลูกค้าอื่นๆ คำสั่งจะถูกรวมหรือแยกตามที่ TRADESTO เห็นว่าการรวมหรือแยกดังกล่าวนั้นไม่เอื้อให้แก่ลูกค้าใดๆ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ไม่ปกติการรวมกลุ่มดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสียเปรียบของลูกค้า

การตรวจสอบและการทบทวน

TRADESTO จะทำการตรวจสอบประสิทธิผลของการเตรียมการจัดการคำสั่งและนโยบายการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น TRADESTO ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆในการกำหนดนโยบายและเพื่อปรับปรุงการเตรียมการจัดการตามที่ TRADESTO เห็นสมควร

เหตุสุดวิสัย

TRADESTO ไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตการณ์ที่รุนแรงและไม่อาจต้านทานได้ มีความเป็นอิสระจากความประสงค์และการดำเนินการของข้อตกลงผู้เข้าร่วม ซึ่งไม่สามารถมองเห็น ป้องกัน หรือกำจัดได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพลิงไหม้ อุบัติเหตุและภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น กรณีฉุกเฉินจาการดำเนินงานของการบริการสาธารณะและสายโทรศัพท์ การล้มละลายของผู้ให้บริการสภาพคล่อง การโจมตี DDoS การจลาจล การดำเนินการทางทหาร  การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การประท้วง การนัดหยุดงาน และการดำเนินการตามกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคท้องถิ่น

วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

TRADESTO อนุญาตทุกประเภทของวิธีการและรูปแบบการซื้อขาย อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิด ระงับ หรือชดเชยกำไรขาดทุนใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จากบัญชีที่เห็นว่ามีส่วนร่วมในรูปแบบการซื้อขายที่ผิดจรรยาบรรณหรือมีนัยแฝง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการเก็งกำไรแฝง การกระทำของ “การกระจาย” เซิร์ฟเวอร์ของเราที่มากเกินไปของคำสั่งที่รอดำเนินการและ/หรือการร้องขอเพื่อปรับเปลี่ยนที่อยู่ระหว่างดำเนิน การเข้าสู่ระบบมากเกินไป หรือการใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติบางประเภทหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ TRADESTO (แต่ไม่จำเป็นเสมอไป) จะคอยแจ้งเตือนให้กับลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ในรูปแบบที่เป็นทางการ ถ้าลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากการแจ้งเตือน TRADESTO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกตำแหน่งทั้งหมดหรือบางตำแหน่งที่เปิด ปิด ระงับ หรือชดเชยกำไรขาดทุนใดๆ ที่ปิดจากบัญชี และคืนการดำเนินการที่เหลือให้แก่ลูกค้าตามขั้นตอนการปิดบัญชีบริษัทหรือการรวมกันใดๆ

คำสั่งที่รอดำเนินการ

TRADESTO ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้คำสั่งที่รอดำเนินการในการปล่อยข่าวที่สำคัญโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การโควตราคาที่ผิดพลาด

มีความเป็นไปได้ว่าการทำธุรกรรมอาจดำเนินการในราคาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากฟีดราคาที่ผิดพลาดจากผู้ให้บริการสภาพคล่องบุคคลที่สามใดๆ ของ TRADESTO หรือผ่านความผิดพลาดทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด และอาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือในโอกาสที่มีการเปิดหรือปิดตำแหน่งตามราคาที่แฝงที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงราคาในตลาดที่ถูกต้องในช่วงเวลาของการทำธุรกรรม ส่งผลให้มีกำไรหรือการขาดทุนที่ไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของลูกค้า ในกรณีนี้ TRADESTO จะใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อรักษาและแก้ไขสถานการณ์ตามความเหมาะสมกับแต่ละกรณี การรักษาสถานการณ์ประกอบด้วยการแก้ไขการซื้อขายราคาเข้าหรือราคาออกตามอัตราตลาดที่ถูกต้องในช่วงเวลาของการทำธุรกรรม TRADESTO อาจจะต้องยกเลิกการทำธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการผิดพลาดเนื่องจาก ‘การโควตราคาที่ผิด’ ตัวอย่างเช่น จาก limit/pending orders ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่รอการถูกเรียกเนื่องจากการราคาที่ผิดพลาด TRADESTO จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อติดต่อและแจ้งให้ลูกค้าทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลเกี่ยวกับการดำเนินการของ TRADESTO

การไหลของราคา

TRADESTO มุ่งหวังที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการจัดการที่ดีที่สุดที่มีอยู่และเพื่อดำเนินการคำสั่งของลูกค้าในราคาที่ร้องขอ อย่างไรก็ตามก็ยังมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นในความผันผวนของตลาด คำสั่งอาจมีการเลื่อนไหลหรือถูกปฏิเสธในระดับ LP ดังนั้น TRADESTO ขอแนะนำให้ลูกค้าของเราว่าการไหลของราคาเป็นเรื่องปกติของตลาดในธุรกิจและตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไข เช่น การขาดสภาพคล่องและความผันผวนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การประกาศข่าว และการเปิดตลาด TRADESTO จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่ลูกค้าได้รับจากการไหลของราคา TRADESTO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกตำแหน่งใดๆ ที่เปิดและปิดทันทีภายใน 3 นาที TRADESTO จะไม่รับการซื้อขายที่มีเวลาต่ำกว่า 3 นาทีหากการซื้อขายถูกปฏิเสธโดย LP กำไร การขาดทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นใดๆ ที่มีขึ้นจากการทำธุรกรรมเหล่านี้จะถือว่าไม่ถูกต้อง

การลดลงของ Leverage สูงสุด

เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข่าวสารที่มากเกินไป TRADESTO จะใช้การลดลงของ leverage สูงสุดจากทุกข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อข่าว FOMC, NFP และ ECB leverage สูงสุดสำหรับบัญชีทุกประเภทจะลดลงไปอยู่ที่ 1:50 ที่ 5 (ห้า) ชั่วโมงก่อนถึง 5 (ห้า) ชั่วโมงหลังจากการประกาศข่าว leverage ที่สูงจะสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมและการเกิดการขาดทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นติดลบในบัญชีลูกค้า ดังนั้น TRADESTO ขอสงวนสิทธิ์ในการลด leverage ที่ 1:50 ในกรณีที่มีข่าวใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกับวิกฤต

การประกาศทางกฎหมาย

นโยบายนี้ใช้แทนการสื่อสารใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา เอกสารฉบับต่อไปหลังจากนี้ถือเป็นการทดแทนเอกสารฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

ความขัดแย้งระหว่างข้อความภาษาอังกฤษกับการแปลอื่น ๆ

หากมีความขัดแย้งหรือข้อแตกต่างระหว่างข้อความภาษาอังกฤษของข้อก้าหนดและเงื่อนไขในข้ อก้าหนดการใช้งานนี้กับการแปลใด ๆ จากสิ่งนั้น ให้ยึดเอาข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก และใช้แทนการแปลอื่นใด หรือในภาคภาษาอื่นใด

@Tradesto ขอสงวนลิขสิทธิ์

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.